کیمیا

درخواست حذف این مطلب
مراقبِ رفتارتان با آدم هایهمیشه مهربانِ زندگیِتان باشید !
همان ها که خودشان راوقفِ شما و غصه هایِتان می کنند ، با بغضتان بغض میکنند و با خنده تان خنده .
آن ها که در مقابلِ بد رفتاریِتانسکوت می کنند و قلبِ ش ته شانرا پشتِ لبخندی پنهان می کنند و همیشه قلبشان می تپد برای حالِ خوبتان !
مراقب باشید که کمیابَند آدم های اینچُنین
نگذارید کاسه ی صبرشان لبریز شود که اگر شودشما را با تمامِ رفتارهای بدتان می بخشند ... البته به دیگران
محیا_کاربخش