"مراقب خودت باش"

درخواست حذف این مطلب
این "مراقب خودت باش" هایی که می گویم از سر عادت نیست مثل "عزیزم" ها قرار نیست که بعد از شش ماه، یک سال بشود برنامه ی روتین دل و زبان هر ی.تمام این "مراقب خودت باش" ها، تک تک شان توی ذهنم شکل می گیرد و به تو می سپارم که مواظب خودت باشی.همان مسیر کوتاه ماشین تا در خانه تان را باید مواظب خودت باشی، وقت هایی که قرار است تلفنمان را تمام کنیم، ی که شب بخیر می گوییم.هر روز صبح که می روی باید مراقب خودت باشی و هر روز ظهر که بر می گردی.وقت هایی که هوا سرد می شود، باید مراقب خودت باشی تا یک وقت سرما نخوری.وقت هایی که با رفقایت قرار داری باید خیلی خیلی مراقب خودت باشی.
گاهی وقت ها آدم بدون اینکه بفهمد یکهو می شود امانتی، امانتیِ ی که دوستش دارد...
پس لطفا ،
حتما ،
"مراقب خودت باش"

مسعود_ممیزالاشجار