...،

درخواست حذف این مطلب
آدم از یک جایی به بعد دیگه خودش رو به در و دیوار نمی کوبه، از هر چه هست و نیست شاکی نمی شه، از آدم ها فاصله نمیگیره، از هیچ ، دیگه متنفر نمی شه. دیگه گریه نمیکنه، غصه نمی خوره، از حرف ی نمی رنجه،دیگه شعر نمی خوانه، موسیقی گوش نمی ده، به ی زنگ نمی زهد، ی هم به او زنگ نمی زنه. دیگه ص ، اتفاقی، بوی عطری، اسمی، زنگ تلفنی، نامه ای، خاطره ای، حرفی، رنگ پیراهنی حواسش رو پرت نمی کنه. آدم از یک جایی به بعد، دیگر منتظر نمی مونه، دیگر عجله نمی کنه، دیگر حوصله اش سر نمی ره، دیگر بی قرار نمی شه.
می دونی؟! آدم از یک جایی به بعد فقط بی اختیار نفس می کشه...