...!

درخواست حذف این مطلب
مراقب آدمهاے "آرام" زندگیتان باشید،آنهایے که "گوش" میدهند،دیرتر "غمگین" میشوند،
"سخت عصـــبانے" میشوند،طولانے "دوستتان" دارند،کم "عاشـــق" میشوند،
"مهربانے" را بلدند،"حواسشان" به شماست، ..."درد" را به "جان" میگیرند تا شما را "نرنجانند"،...
آنها همانهایے هستند که اگر "دلشان بشکند"!دیگر"نیســـتند"!نه اینکه "کم" باشنددیگر "نیستـــند...